نرم افزار حسابداری مدارس غیر انتفاعی پویا پرداز

نرم افزار حسابداری مدارس غیر انتفاعی پویا پرداز

یکی از محصولات شرکت نرم افزاری پویاپردازان شوش، نرم افزار حسابداری پویا پرداز میباشد که جهت ثبت اسناد حسابداری مدارس، آموزشگاهها، ادارات و تمام ارگانهایی که نیاز به ارائه دفتر کل و دفتر روزنامه و همچنین تراز مالی در پایان دوره مالی دارند، طراحی شده است.